Algemene Voorwaarden

1.     Opdracht

 1. bit.legal is een advocatenpraktijk die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 52481212.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, die aan bit.legal worden verstrekt (de ‘opdracht(en)’) en alle in verband met de opdrachten uitgevoerde werkzaamheden en eventuele daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 3. bit.legal kan in overleg met de opdrachtgever of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, derden, waaronder andere aan bit.legal verbonden advocaten, inschakelen in verband met de uitvoering van de opdracht. bit.legal heeft het recht de bepalingen van deze algemene voorwaarden jegens opdrachtgever in te roepen ten behoeve van dergelijke derden, alsmede het recht namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.     Honorarium/voorschotten

 1. Als bit.legal en opdrachtgever geen vaste tariefafspraken maken voor een zaak of project, worden de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het overeengekomen uurtarief.
 2. Er kunnen verschillende tarieven gelden voor verschillende soorten werkzaamheden.
 3. Er wordt geen opslag voor kantoorkosten in rekening gebracht.
 4. Andere door bit.legal in verband met de opdracht gemaakte kosten, waaronder reiskosten, griffierechten en kosten van ingeschakelde derden worden als verschotten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. bit.legal kan jaarlijks, per 1 januari de tarieven verhogen, als omstandigheden daartoe aanleiding geven kan bit.legal dit ook tijdens het kalenderjaar doen. bit.legal is te allen tijde gerechtigd tussen twee opdrachten de tarieven te verhogen.
 6. bit.legal kan steeds betaling van een voorschot verlangen voor door haar te verrichten werkzaamheden en door haar te maken kosten. Ook kan bit.legal haar werkzaamheden opschorten totdat dit voorschot is voldaan. Een ontvangen voorschot wordt - naar keuze van bit.legal - verrekend met de eerstvolgende factuur of met de eindafrekening van de opdracht.

3.     Betaling

 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting van de betaling. bit.legal accepteert geen contante betalingen.
 2. In geval van betalingsverzuim is bit.legal tevens gerechtigd alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. bit.legal kan het dossier van de opdrachtgever onder zich houden totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Als bit.legal genoodzaakt is tot (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen over te gaan, zullen de hieraan verbonden kosten eveneens ten laste komen van de opdrachtgever.
 5. Klachten over een declaratie dienen binnen veertien dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd bij bit.legal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan een klacht wordt geacht niet op tijd te zijn gemeld.
 6. bit.legal ontvangt in de uitoefening van haar werkzaamheden geen derdengelden; bit.legal heeft niet de beschikking over een stichting derdengelden.

4.     Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van bit.legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polisvoorwaarden.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade, zijnde de schadeposten genoemd in artikel 6:96 BW, a, b en c en maximaal tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak waar de schade uit voortvloeit is gedeclareerd in de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 15.000 (vijftien duizend euro).
 3. Zonder afbreuk te doen aan de in artikel 6:89 BW genoemde verplichting om een eventueel gebrek in de uitvoering van de opdracht binnen bekwame tijd te melden, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval als bit.legal daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen drie maanden nadat opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebrekkige uitvoering.
 4. Als één of meer derden van bit.legal vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met de opdracht, zal opdrachtgever bit.legal tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren voor zover bit.legal aan die derde(n) meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden als opdrachtgever zelf van bit.legal vergoeding voor de door de derde(n) geleden schade zou hebben gevorderd.
 5. Voor eventuele tekortkomingen of fouten van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden is bit.legal niet aansprakelijk jegens opdrachtgever. Rechtstreekse aanspraken van de opdrachtgever op de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden zijn uitgesloten.

5.    Persoonsgegevens

 1. bit.legal verwerkt in verband met de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid persoonsgegevens. Opdrachtgever verklaart ten aanzien van persoonsgegevens die zij aan bit.legal verstrekt, dat aan de privacywetgeving is voldaan. In de privacyverklaring van bit.legal op de website www.bitlegal.nl/privacyverklaring staat hoe bit.legal omgaat met persoonsgegevens.

6.    Overig

 1. Van deze voorwaarden kan ook een versie in de Engelse taal worden opgesteld. In geval van geschil over de inhoud en/of strekking van de algemene voorwaarden is de versie opgesteld in de Nederlandse taal beslissend.
 2. bit.legal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf 14 dagen nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.
 3. bit.legal behoudt zich het recht voor zaakdossiers na vijf jaar na afsluiting van het dossier te vernietigen.
 4. Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet geldig is, tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan. De ongeldige bepaling wordt
  geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling, met een strekking die de oorspronkelijke strekking zo dicht mogelijk benadert.

7.    Toepasselijk recht, geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen bit.legal en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van buitenlands recht wordt uitgesloten. Eventuele geschillen zullen eerst worden beslecht overeenkomstig het klachtenreglement van bit.legal.
 2. Als een geschil niet overeenkomstig artikel 7.1 is beslecht, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij een andere rechter op grond van toepasselijk dwingend recht bevoegd is, in dat geval is die rechter bevoegd.

Waarneming

De zaken van bit.legal worden bij afwezigheid of ontstentenis waargenomen door Legista Advocatuur te Utrecht.